ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္

  • ရယူရန္ ခလုပ္ကို နိပ္ၿပီး SMS ပို႔ပါ။ အတည္ျပဳရန္ SMS လက္ခံရရွိမည္။
  • အကူအညီလိုအပ္ပါက 24/7 Customer Services ဖုန္း 01-2305273 , 09-5401888 , 09-5151010 , 01-652283 , 01-507153 , 01-507154 , 106 သို႔ဆက္သြယ္ပါ။

အမည္ ေပးပို႔ရန္ နံပါတ္ ေစ်းနႈန္း (Ks) ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
Football News & Prediction 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
Agriculture Commodity 8205 53 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
Mobile Newspaper 8205 53 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
The Daily Eleven News (MM) 8205 53 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
The Daily Eleven News (ENG) 8205 53 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
Gold Price 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
Horoscope 8205 126 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
YSX-Stock Price 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
STAR Celebrity Price 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
Full Track Music Download 8205 315 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
US Dollar-Zawgyi 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
Euro-Zawgyi 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
Chinese Yuan-Zawgyi 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
India Rupee-Zawgyi 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
Japan-Zawgyi 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
Malaysia Ringgit-Zawgyi 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
Thai Baht-Zawgyi 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
Singapore Dollar-Zawgyi 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
US Dollar-English 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
Euro-English 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
Chinese Yuan-English 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
India Rupee-English 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
Japan-English 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
Malaysia Ringgit-English 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
Thai Baht-English 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
Singapore Dollar-English 8205 35 Ks ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္