ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္

  • ရယူရန္ ခလုပ္ကို နိပ္ၿပီး SMS ပို႔ပါ။ အတည္ျပဳရန္ SMS လက္ခံရရွိမည္။
  • အကူအညီလိုအပ္ပါက 24/7 Customer Services ဖုန္း 01-2305273 , 09-5401888 , 09-5151010 , 01-652283 , 01-507153 , 01-507154 , 106 သို႔ဆက္သြယ္ပါ။

အမည္ ေပးပို႔ရန္ နံပါတ္ ေစ်းနႈန္း (Ks) ရယူရန္ ပယ္ဖ်က္ရန္
ေဘာလံုး သတင္းမ်ားႏွင့္ ပြဲစဥ္ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ား 8205 35 Ks SCရယူရန္ SCOFFပယ္ဖ်က္ရန္
စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ေစ်းႏႈန္းမ်ား 8205 53 Ks AGရယူရန္ AGOFFပယ္ဖ်က္ရန္
မုိဘုိင္းသတင္းစာ 8205 53 Ks NEWSရယူရန္ NEWSOFFပယ္ဖ်က္ရန္
Elevenေန႕စဥ္သတင္းမ်ား (ေဇာ္ဂ်ီ) 8205 53 Ks 11NMရယူရန္ 11NMOFFပယ္ဖ်က္ရန္
Eleven ေန႔စဥ္ သတင္းမ်ား 8205 53 Ks 11Nရယူရန္ 11NOFFပယ္ဖ်က္ရန္
ေရႊေစ်းႏႈန္း 8205 35 Ks GPရယူရန္ GPOFFပယ္ဖ်က္ရန္
ေဗဒင္ 8205 126 Ks HORရယူရန္ HOROFFပယ္ဖ်က္ရန္
YSX ရွယ္ယာေစ်းႏႈန္း 8205 35 Ks YSXရယူရန္ YSXOFFပယ္ဖ်က္ရန္
အႏုပညာရွင္ ၾကယ္ပြင့္တုိ႔ရဲ့ သတင္းမ်ား 8205 35 Ks STARရယူရန္ STAROFFပယ္ဖ်က္ရန္
US ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ) 8205 35 Ks ZUSDရယူရန္ ZUSDOFFပယ္ဖ်က္ရန္
Shwe Stream Daily 8202 99 Ks ONရယူရန္ ONOFFပယ္ဖ်က္ရန္
Shwe Stream PPV 8202 300 Ks ONရယူရန္ ONOFFပယ္ဖ်က္ရန္
ယူရို ေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ) 8205 35 Ks ZEURရယူရန္ ZEUROFFပယ္ဖ်က္ရန္
တရုတ္ယြမ္ ေငြလဲႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ) 8205 35 Ks ZCNYရယူရန္ ZCNYOFFပယ္ဖ်က္ရန္
အိႏၵိယ ေငြလဲႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ) 8205 35 Ks ZINRရယူရန္ ZINROFFပယ္ဖ်က္ရန္
ဂ်ပန္ယန္း ေငြလဲႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ) 8205 35 Ks ZJPYရယူရန္ ZJPYOFFပယ္ဖ်က္ရန္
Malayရင္းဂစ္ေငြလဲႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ) 8205 35 Ks ZMYRရယူရန္ ZMYROFFပယ္ဖ်က္ရန္
Shwe Stream PPV 100 8202 100 Ks ONရယူရန္ ONOFFပယ္ဖ်က္ရန္
Shwe Stream PPV 200 8202 200 Ks ONရယူရန္ ONOFFပယ္ဖ်က္ရန္
ထိုင္းဘတ္ ေငြလဲႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ) 8205 35 Ks ZTHBရယူရန္ ZTHBOFFပယ္ဖ်က္ရန္
SG ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ) 8205 35 Ks ZSGDရယူရန္ ZSGDOFFပယ္ဖ်က္ရန္
US ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း 8205 35 Ks USDရယူရန္ USDOFFပယ္ဖ်က္ရန္
ယူရို ေငြလဲႏႈန္း 8205 35 Ks EURရယူရန္ EUROFFပယ္ဖ်က္ရန္
တရုတ္ယြမ္ ေငြလဲႏႈန္း 8205 35 Ks CNYရယူရန္ CNYOFFပယ္ဖ်က္ရန္
Shwe Stream PPV 500 8202 200 Ks ONရယူရန္ ONOFFပယ္ဖ်က္ရန္
Byoh lifestyle 8637 99 Ks ONရယူရန္ ONOFFပယ္ဖ်က္ရန္
အိႏၵိယ ေငြလဲႏႈန္း 8205 35 Ks INRရယူရန္ INROFFပယ္ဖ်က္ရန္
ဂ်ပန္ယန္း ေငြလဲႏႈန္း 8205 35 Ks JPYရယူရန္ JPYOFFပယ္ဖ်က္ရန္
Malayရင္းဂစ္ေငြလဲႏႈန္း 8205 35 Ks MYRရယူရန္ MYROFFပယ္ဖ်က္ရန္
ထိုင္းဘတ္ ေငြလဲႏႈန္း 8205 35 Ks THBရယူရန္ THBOFFပယ္ဖ်က္ရန္
SG ေဒၚလာ ေငြလဲႏႈန္း 8205 35 Ks SGDရယူရန္ SGDOFFပယ္ဖ်က္ရန္
Shwe Stream FOC 8202 0 Ks ONရယူရန္ ONOFFပယ္ဖ်က္ရန္