စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း စာတုိ ၀န္ေဆာင္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ Sms ပို႔ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္ စာသား ဝန္ေဆာင္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ စာသား က်သင့္ေငြ
ေတာင္ႀကီး ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UOSTG ရယူရန္ UOSTGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UOSPK ရယူရန္ UOSPKOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UOSMGN ရယူရန္ UOSMGNOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ေရႊဘို ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UOSSB ရယူရန္ UOSSBOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
မံုရြာ ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UOSMW ရယူရန္ UOSMWOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
မေကြး ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UOSMG ရယူရန္ UOSMGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ေအာင္လံ ေစ်းကြက္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UOSAL ရယူရန္ UOSALOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ျပည္ ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UOSPYI ရယူရန္ UOSPYIOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
မႏၱေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UOSMD ရယူရန္ UOSMDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ေတာင္ႀကီး ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZOSTG ရယူရန္ ZOSTGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZOSPK ရယူရန္ ZOSPKOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZOSMGN ရယူရန္ ZOSMGNOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ေရႊဘို ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZOSSB ရယူရန္ ZOSSBOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
မံုရြာ ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZOSMW ရယူရန္ ZOSMWOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
မေကြး ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZOSMG ရယူရန္ ZOSMGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ေအာင္လံ ေစ်းကြက္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZOSAL ရယူရန္ ZOSALOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ျပည္ ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZOSPYI ရယူရန္ ZOSPYIOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
မႏၱေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZOSMD ရယူရန္ ZOSMDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ေတာင္ႀကီး ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း8205OSTG ရယူရန္ OSTGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း8205OSPK ရယူရန္ OSPKOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း8205OSMGN ရယူရန္ OSMGNOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ေရႊဘို ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း8205OSSB ရယူရန္ OSSBOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
မံုရြာ ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း8205OSMW ရယူရန္ OSMWOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
မေကြး ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း8205OSMG ရယူရန္ OSMGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ေအာင္လံ ေစ်းကြက္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း8205OSAL ရယူရန္ OSALOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ျပည္ ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း8205OSPYI ရယူရန္ OSPYIOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
မႏၱေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း8205OSMD ရယူရန္ OSMDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ေတာင္ႀကီး ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UPTG ရယူရန္ UPTGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UPPK ရယူရန္ UPPKOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UPMGN ရယူရန္ UPMGNOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ေရႊဘို ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UPSB ရယူရန္ UPSBOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
မံုရြာ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UPMW ရယူရန္ UPMWOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
မေကြး ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UPMG ရယူရန္ UPMGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ေအာင္လံ ေစ်းကြက္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UPAL ရယူရန္ UPALOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ျပည္ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UPPYI ရယူရန္ UPPYIOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ဟၤသာတ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UPHT ရယူရန္ UPHTOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
မႏၱေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UPMD ရယူရန္ UPMDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ဘုရင္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္(ရန္ကုန္) ပဲမ်ိဳးစံုေစ်းႏႈန္း(ယူနီကုဒ္)8205UPBY ရယူရန္ UPBYOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ေတာင္ႀကီး ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZPTG ရယူရန္ ZPTGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZPPK ရယူရန္ ZPPKOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZPMGN ရယူရန္ ZPMGNOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ေရႊဘို ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZPSB ရယူရန္ ZPSBOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
မံုရြာ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZPMW ရယူရန္ ZPMWOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
မေကြး ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZPMG ရယူရန္ ZPMGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ေအာင္လံ ေစ်းကြက္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZPAL ရယူရန္ ZPALOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ျပည္ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZPPYI ရယူရန္ ZPPYIOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ဟၤသာတ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZPHT ရယူရန္ ZPHTOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
မႏၱေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZPMD ရယူရန္ ZPMDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ဘုရင္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္(ရန္ကုန္) ပဲမ်ိဳးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZPBY ရယူရန္ ZPBYOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
ေတာင္ႀကီး ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း8205PTG ရယူရန္ PTGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း8205PPK ရယူရန္ PPKOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း8205PMGN ရယူရန္ PMGNOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ေရႊဘို ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း8205PSB ရယူရန္ PSBOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
မံုရြာ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း8205PMW ရယူရန္ PMWOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
မေကြး ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း8205PMG ရယူရန္ PMGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ေအာင္လံ ေစ်းကြက္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း8205PAL ရယူရန္ PALOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ျပည္ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း8205PPYI ရယူရန္ PPYIOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ဟၤသာတ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း8205PHT ရယူရန္ PHTOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
မႏၱေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း8205PMD ရယူရန္ PMDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ဘုရင္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္(ရန္ကုန္) ပဲမ်ိဳးစံုေစ်းႏႈန္း8205PBY ရယူရန္ PBYOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ျပည္တြင္း ကုန္စည္ဒုိင္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားမွာ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္ (ရန္ကုန္)၊ မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္၊ ဟသၤတ ကုန္စည္ဒုိင္၊ ျပည္ ကုန္စည္ဒုိင္၊ ေအာင္လံ ေစ်းကြက္၊ မေကြး ကုန္စည္ဒုိင္၊ မံုရြာ ကုန္စည္ဒုိင္၊ ေရႊဘုိ ကုန္စည္ဒုိင္၊ ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒုိင္၊ ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒုိင္၊ ေတာင္ႀကီး ကုန္စည္ဒုိင္ႏွင့္ ေရႊလီ