စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ေစ်းႏႈန္း စာတုိ ၀န္ေဆာင္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္

  • ရယူရန္ ခလုပ္ကို နိပ္ၿပီး SMS ပို႔ပါ။ အတည္ျပဳရန္ SMS လက္ခံရရွိမည္။
  • အတည္ျပဳရန္္ ခလုပ္ကိုနိပ္ၿပီး SMS ထပ္မံ ပို႔ပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူၿပီး ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း SMS ရရွိပါမည္။
  • အကူအညီလိုအပ္ပါက 24/7 Customer Services ဖုန္း 01-2305273 , 09-5401888 , 09-5151010 , 01-652283 , 01-507153 , 01-507154 , 106 သို႔ဆက္သြယ္ပါ။

ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ 8205 သို႔ေပးပို႔ရမည့္ စာသား
ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္ အတည္ျပဳရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ က်သင့္ေငြ
ေတာင္ႀကီး ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)ZOSTG ရယူရန္ ZOSTGON အတည္ျပဳရန္ ZOSTGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)ZOSPK ရယူရန္ ZOSPKON အတည္ျပဳရန္ ZOSPKOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)ZOSMGN ရယူရန္ ZOSMGNON အတည္ျပဳရန္ ZOSMGNOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
မံုရြာ ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)ZOSMW ရယူရန္ ZOSMWON အတည္ျပဳရန္ ZOSMWOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
မေကြး ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)ZOSMG ရယူရန္ ZOSMGON အတည္ျပဳရန္ ZOSMGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
ေအာင္လံ ေစ်းကြက္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)ZOSAL ရယူရန္ ZOSALON အတည္ျပဳရန္ ZOSALOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
ျပည္ ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)ZOSPYI ရယူရန္ ZOSPYION အတည္ျပဳရန္ ZOSPYIOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
မႏၱေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ဆီထြက္သီးႏွံေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)ZOSMD ရယူရန္ ZOSMDON အတည္ျပဳရန္ ZOSMDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
ေတာင္ႀကီး ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)ZPTG ရယူရန္ ZPTGON အတည္ျပဳရန္ ZPTGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)ZPPK ရယူရန္ ZPPKON အတည္ျပဳရန္ ZPPKOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)ZPMGN ရယူရန္ ZPMGNON အတည္ျပဳရန္ ZPMGNOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
မံုရြာ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)ZPMW ရယူရန္ ZPMWON အတည္ျပဳရန္ ZPMWOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
မေကြး ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)ZPMG ရယူရန္ ZPMGON အတည္ျပဳရန္ ZPMGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
ေအာင္လံ ေစ်းကြက္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)ZPAL ရယူရန္ ZPALON အတည္ျပဳရန္ ZPALOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
ျပည္ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)ZPPYI ရယူရန္ ZPPYION အတည္ျပဳရန္ ZPPYIOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
ဟၤသာတ ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)ZPHT ရယူရန္ ZPHTON အတည္ျပဳရန္ ZPHTOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
မႏၱေလး ကုန္စည္ဒိုင္ ပဲမ်ဳိးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)ZPMD ရယူရန္ ZPMDON အတည္ျပဳရန္ ZPMDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
ဘုရင္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္(ရန္ကုန္) ပဲမ်ိဳးစံုေစ်းႏႈန္း(ေဇာ္ဂ်ီ)ZPBY ရယူရန္ ZPBYON အတည္ျပဳရန္ ZPBYOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၃ က်ပ္
Unicode ဘာသာ ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္မ်ားကုိ ၾကည့္ရန္
ျပည္တြင္း ကုန္စည္ဒုိင္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားမွာ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္ (ရန္ကုန္)၊ မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္၊ ဟသၤတ ကုန္စည္ဒုိင္၊ ျပည္ ကုန္စည္ဒုိင္၊ ေအာင္လံ ေစ်းကြက္၊ မေကြး ကုန္စည္ဒုိင္၊ မံုရြာ ကုန္စည္ဒုိင္၊ ေရႊဘုိ ကုန္စည္ဒုိင္၊ ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒုိင္၊ ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒုိင္၊ ေတာင္ႀကီး ကုန္စည္ဒုိင္ႏွင့္ ေရႊလီ