ေန႔စဥ္ သတင္း၀န္ေဆာင္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ Sms ပို႔ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္ စာသား ဝန္ေဆာင္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ စာသား က်သင့္ေငြ
သတင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (ယူနီကုဒ္)8205UNWR ရယူရန္ UNWROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
သတင္း ၀န္ေဆာင္မႈ (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZNWR ရယူရန္ ZNWROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
သတင္း ၀န္ေဆာင္မႈ8205NWR ရယူရန္ NWROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္

သတင္း၀န္ေဆာင္မႈ

သတင္း ၀န္ေဆာင္မႈမွ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ လတ္တေလာ သတင္းမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ေစ်းကြက္၊ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းမ်ားကုိ သိရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

သတင္း ၀န္ေဆာင္မႈ ၀ယ္ယူျခင္း

ေဖာ္ျပပါ သတင္း ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၀ယ္ယူလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၈၂၀၅) သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အတုိေကာက္ စကားလံုးကုိ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔၍လည္းေကာင္း၊ ေရႊျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆုိက္ www.shwemyanmar.com.mm တြင္ အသံုးျပဳလုိသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။

ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာအေနျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးျခားစီ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။

ဥပမာ - သတင္း၀န္ေဆာင္မႈကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သိရွိလုိပါက “NWRON” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “ZNWRON” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “UNWRON” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

သတင္း၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရပ္နားလုိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ “NWROFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ “ZNWROFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ “UNWROFF” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။

ရရွိမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ နမူနာ -

ယွဥ္ၿပိဳင္မႈဥပေဒတြင္ အစုိးရစီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား မပါ၀င္ပါက UMFCCI ကန္႔ကြက္မည္

၂၀၁၅ မယ္စၾကာ၀ဠာ အႏုိင္ရသူအမည္မွားယြင္းမႈကုိ ကုိလံဘီယာႏုိင္ငံသားမ်ား စိတ္ပ်က္

၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပုိ႔သည့္ အခ်ိန္

သတင္း၀န္ေဆာင္မႈကုိ တစ္ေန႔ (၁) ႀကိမ္ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ နံနက္ ၉း၃၀ - ၁၀း၀၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေပးပုိ႔သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

၀န္ေဆာင္မႈႏႈန္းထား

အဂၤလိပ္ဘာသာအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏႈန္းထား - တစ္လ ၁၀၅၀ က်ပ္

ျမန္မာဘာသာအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏႈန္းထား - တစ္လ ၁၅၇၅ က်ပ္