ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ Sms ပို႔ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္ စာသား ဝန္ေဆာင္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ စာသား က်သင့္ေငြ
စင္ကာပူ ေဒၚလာ(ယူနီကုဒ္)8205USGD ရယူရန္ USGDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ထိုင္းဘတ္ ေငြလဲႏႈန္း (ယူနီကုဒ္)8205UTHB ရယူရန္ UTHBOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
မေလးရွားရင္းဂစ္ ေငြလဲႏႈန္း (ယူနီကုဒ္)8205UMYR ရယူရန္ UMYROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ဂ်ပန္ယန္း ေငြလဲႏႈန္း (ယူနီကုဒ္)8205UJPY ရယူရန္ UJPYOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
အိႏၵိယ ေငြလဲႏႈန္း (ယူနီကုဒ္)8205UINR ရယူရန္ UINROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
တရုတ္ယြမ္ ေငြလဲႏႈန္း (ယူနီကုဒ္)8205UCNY ရယူရန္ UCNYOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ယူရို ေငြလဲႏႈန္း (ယူနီကုဒ္)8205UEUR ရယူရန္ UEUROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း (ယူနီကုဒ္)8205UUSD ရယူရန္ UUSDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
စင္ကာပူ ေဒၚလာ (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZSGD ရယူရန္ ZSGDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ထိုင္းဘတ္ ေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZTHB ရယူရန္ ZTHBOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
မေလးရွားရင္းဂစ္ ေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZMYR ရယူရန္ ZMYROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ဂ်ပန္ယန္း ေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZJPY ရယူရန္ ZJPYOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
အိႏၵိယ ေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZINR ရယူရန္ ZINROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
တရုတ္ယြမ္ ေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZCNY ရယူရန္ ZCNYOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ယူရို ေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZEUR ရယူရန္ ZEUROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZUSD ရယူရန္ ZUSDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
Singapore Dollar ZG8205SGD ရယူရန္ SGDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ထိုင္းဘတ္ ေငြလဲႏႈန္း8205THB ရယူရန္ THBOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
မေလးရွားရင္းဂစ္ ေငြလဲႏႈန္း8205MYR ရယူရန္ MYROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ဂ်ပန္ယန္း ေငြလဲႏႈန္း8205JPY ရယူရန္ JPYOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
အိႏၵိယ ေငြလဲႏႈန္း8205INR ရယူရန္ INROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
တရုတ္ယြမ္ ေငြလဲႏႈန္း8205CNY ရယူရန္ CNYOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ယူရို ေငြလဲႏႈန္း8205EUR ရယူရန္ EUROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း 8205USD ရယူရန္ USDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၀၅၀ က်ပ္
ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈ
 

ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား၊  ရန္ကုန္ေစ်းကြက္ ျပင္ပေငြလဲလွယ္သူမ်ား၏ အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း၊ ပုိ႔ကုန္၀င္ေငြလဲႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ တကာ ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္သည့္ တရုတ္ယြမ္၊ အိႏၵိယရူပီး၊ ဂ်ပန္ယန္း၊ မေလးရွား ရင္းဂစ္၊ ထုိင္းဘတ္ႏွင့္ စကၤာပူေဒၚလာ အစရွိသည့္ ေငြလဲႏႈန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

 
ထုိ႔အျပင္ တရုတ္ယြမ္၊ ထုိင္းဘတ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တာကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္ ေငြလဲႏႈန္းမ်ားပါ ပါ၀င္သည္။  
 
၀န္ေဆာင္မႈ ၀ယ္ယူျခင္း
 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၀ယ္ယူလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၈၂၀၅) သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အတုိေကာက္ စကားလံုးကုိ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔၍လည္းေကာင္း၊ ေရႊျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ www.shwemyanmar.com.mm တြင္ အသံုးျပဳလုိသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ 
 
ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာအေနျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးျခားစီ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
 
ဥပမာ - အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သိရွိလုိပါက “USDON” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “ZUSDON” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “UUSDON” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ေစ်းႏႈန္း သတင္းမ်ားကုိ ရပ္နားလုိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ “USDOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ “ZUSDOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ “UUSDOFF” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။
 
ရရွိမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ နမူနာ
 
USD>CBM-1289, USD-1285-1290, Ear-1290-1295
USD – US Dollar
CBM – Reference Rate of Central Bank of Myanmar
Ear – Export Earning
 
ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ)
 
ေဒၚလာ>ဗဟုိ-၁၂၈၉,ျပင္ပ-၁၂၈၅-၁၂၉၀,ပို႔ကုန္၀င္ေငြ-၁၂၈၅-၁၂၉၀
 
ေဒၚလာ - အေမရိကန္ ေဒၚလာ
ဗဟုိ - ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္း
ျပင္ပ - ေငြလဲလွယ္သူမ်ား
 
၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပုိ႔သည့္ အခ်ိန္ဇယား
 
ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈကုိ တစ္ေန႔ (၂) ႀကိမ္ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ၿပီး
ပထမအႀကိမ္ - မြန္းလြဲ ၁၂း၃၀-၁၂း၄၅ နာရီ
ဒုတိယအႀကိမ္ - မြန္းလြဲ ၂း၃၀ - ၂း၄၅ နာရီ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေပးပုိ႔ပါမည္။
 
 
၀န္ေဆာင္မႈႏႈန္းထား
 
အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈႏႈန္းထား - တစ္လ ၁၀၅၀ က်ပ္