ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္

  • ရယူရန္ ခလုပ္ကို နိပ္ၿပီး SMS ပို႔ပါ။ အတည္ျပဳရန္ SMS လက္ခံရရွိမည္။
  • အတည္ျပဳရန္္ ခလုပ္ကိုနိပ္ၿပီး SMS ထပ္မံ ပို႔ပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူၿပီး ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း SMS ရရွိပါမည္။
  • အကူအညီလိုအပ္ပါက 24/7 Customer Services ဖုန္း 01-2305273 , 09-5401888 , 09-5151010 , 01-652283 , 01-507153 , 01-507154 , 106 သို႔ဆက္သြယ္ပါ။

ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ 8205 သို႔ေပးပို႔ရမည့္ စာသား
ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္ အတည္ျပဳရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ က်သင့္ေငြ
စင္ကာပူေဒၚလာ(ေဇာ္ဂ်ီ)ZSGD ရယူရန္ ZSGDON အတည္ျပဳရန္ ZSGDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
ထိုင္းဘတ္ ေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)ZTHB ရယူရန္ ZTHBON အတည္ျပဳရန္ ZTHBOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
မေလးရွားရင္းဂစ္ ေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)ZMYR ရယူရန္ ZMYRON အတည္ျပဳရန္ ZMYROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
ဂ်ပန္ယန္း ေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)ZJPY ရယူရန္ ZJPYON အတည္ျပဳရန္ ZJPYOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
အိႏၵိယ ေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)ZINR ရယူရန္ ZINRON အတည္ျပဳရန္ ZINROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
တရုတ္ယြမ္ ေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)ZCNY ရယူရန္ ZCNYON အတည္ျပဳရန္ ZCNYOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
ယူရို ေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)ZEUR ရယူရန္ ZEURON အတည္ျပဳရန္ ZEUROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)ZUSD ရယူရန္ ZUSDON အတည္ျပဳရန္ ZUSDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
Unicode ဘာသာ ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္မ်ားကုိ ၾကည့္ရန္
ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈ
 

ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား၊  ရန္ကုန္ေစ်းကြက္ ျပင္ပေငြလဲလွယ္သူမ်ား၏ အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း၊ ပုိ႔ကုန္၀င္ေငြလဲႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံ တကာ ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္သည့္ တရုတ္ယြမ္၊ အိႏၵိယရူပီး၊ ဂ်ပန္ယန္း၊ မေလးရွား ရင္းဂစ္၊ ထုိင္းဘတ္ႏွင့္ စကၤာပူေဒၚလာ အစရွိသည့္ ေငြလဲႏႈန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။

 
ထုိ႔အျပင္ တရုတ္ယြမ္၊ ထုိင္းဘတ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တာကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္ ေငြလဲႏႈန္းမ်ားပါ ပါ၀င္သည္။  
 
၀န္ေဆာင္မႈ ၀ယ္ယူျခင္း
 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၀ယ္ယူလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၈၂၀၅) သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အတုိေကာက္ စကားလံုးကုိ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔၍လည္းေကာင္း၊ ေရႊျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ www.shwemyanmar.com.mm တြင္ အသံုးျပဳလုိသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ 
 
ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာအေနျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးျခားစီ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
 
ဥပမာ - အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သိရွိလုိပါက “USDON” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “ZUSDON” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “UUSDON” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ေစ်းႏႈန္း သတင္းမ်ားကုိ ရပ္နားလုိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ “USDOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ “ZUSDOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ “UUSDOFF” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။
 
ရရွိမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ နမူနာ
 
USD>CBM-1289, USD-1285-1290, Ear-1290-1295
USD – US Dollar
CBM – Reference Rate of Central Bank of Myanmar
Ear – Export Earning
 
ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ)
 
ေဒၚလာ>ဗဟုိ-၁၂၈၉,ျပင္ပ-၁၂၈၅-၁၂၉၀,ပို႔ကုန္၀င္ေငြ-၁၂၈၅-၁၂၉၀
 
ေဒၚလာ - အေမရိကန္ ေဒၚလာ
ဗဟုိ - ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းေငြလဲႏႈန္း
ျပင္ပ - ေငြလဲလွယ္သူမ်ား
 
၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပုိ႔သည့္ အခ်ိန္ဇယား
 
ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈကုိ တစ္ေန႔ (၂) ႀကိမ္ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ၿပီး
ပထမအႀကိမ္ - မြန္းလြဲ ၁၂း၃၀-၁၂း၄၅ နာရီ
ဒုတိယအႀကိမ္ - မြန္းလြဲ ၂း၃၀ - ၂း၄၅ နာရီ အခ်ိန္မ်ားတြင္ ေပးပုိ႔ပါမည္။
 
 
၀န္ေဆာင္မႈႏႈန္းထား
 
အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈႏႈန္းထား - တစ္လ ၁၀၅၀ က်ပ္