ေရႊေစ်းႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈ။

ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္

  • ရယူရန္ ခလုပ္ကို နိပ္ၿပီး SMS ပို႔ပါ။ အတည္ျပဳရန္ SMS လက္ခံရရွိမည္။
  • အတည္ျပဳရန္္ ခလုပ္ကိုနိပ္ၿပီး SMS ထပ္မံ ပို႔ပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူၿပီး ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း SMS ရရွိပါမည္။
  • အကူအညီလိုအပ္ပါက 24/7 Customer Services ဖုန္း 01-2305273 , 09-5401888 , 09-5151010 , 01-652283 , 01-507153 , 01-507154 , 106 သို႔ဆက္သြယ္ပါ။

ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ 8205 သို႔ေပးပို႔ရမည့္ စာသား
ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္ အတည္ျပဳရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ က်သင့္ေငြ
ေရႊေစ်းႏႈန္း (ေဇာ္ဂ်ီ)ZGLD ရယူရန္ ZGLDON အတည္ျပဳရန္ ZGLDOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၃၅ က်ပ္
Unicode ဘာသာ ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္မ်ားကုိ ၾကည့္ရန္
ေရႊေစ်းႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈ
 
လန္ဒန္ကမၻာ့႔ေရႊေစ်း၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးမွ အကယ္ဒမီေရႊေစ်းႏႈန္းသတင္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။ လန္ဒန္ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းမွာ ေဒၚလာ/ေအာင္စေစ်းျဖစ္ၿပီး 
ျပည္တြင္း ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးမွ အကယ္ဒမီေရႊေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္/က်ပ္သား ေစ်းျဖစ္ပါသည္။ 
 
၀န္ေဆာင္မႈ ၀ယ္ယူျခင္း
 
၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၀ယ္ယူလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၈၂၀၅) သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အတုိေကာက္ စကားလံုးကုိ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔၍လည္းေကာင္း၊ ေရႊျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆုိက္ www.shwemyanmar.com.mm တြင္ အသံုးျပဳလုိသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။ 
 
ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာအေနျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးျခားစီ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
 
ဥပမာ - ေရႊေစ်းႏႈန္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ၀ယ္ယူလုိပါက “GLDON” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာဘာသာ(ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “ZGLDON” ဟုလည္း ေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ(ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ရရွိလုိပါက “UGLDON” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
 
ေရႊ ေစ်းႏႈန္းသတင္းမ်ားကုိ ရပ္နားလုိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ “GLDOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ ““ZGLDOFF””၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ ““UGLDOFF”” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။
 
ရရွိမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ နမူနာ -
 
အဂၤလိပ္ဘာသာ 
 
GLD>LDN-1134, Y-773,M-773
 
GLD - Gold
LDN – London 
Y - Yangon
M – Mandaly
 
ျမန္မာဘာသာ
 
ေရႊ>လန္ဒန္-1134,ရန္ကုန္-773,မန္း-772.5
 
ေရႊ - ေရႊေစ်းႏႈန္း
လန္ဒန္ - လန္ဒန္ ေရႊေစ်းကြက္ (ကမၻာ့ေစ်းကြက္)
ရန္ကုန္ - ရန္ကုန္ ေရႊေစ်းကြက္
မန္း - မႏၱေလး ေရႊေစ်းကြက္
 
၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပုိ႔သည့္ အခ်ိန္ဇယား
 
ေရႊေစ်းႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈကုိ တစ္ေန႔ (၂) ႀကိမ္ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ၿပီး ေပးပုိ႔မည့္ အခ်ိန္မ်ားကုိ ေအာက္ပါဇယားတြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။
 
ပထမ အႀကိမ္   - မြန္းလြဲ ၁၂း၃၀ - ၁၂း၄၅ နာရီ
ဒုတိယ အႀကိမ္ - မြန္းလြဲ ၂း၃၀ - ၂း၄၅ နာရီ
 
၀န္ေဆာင္မႈႏႈန္းထား
 
အဂၤလိပ္ႏွင့္ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာအတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈႏႈန္းထား - တစ္လ ၁၀၀၀ က်ပ္