စီးပြားေရး ေဗဒင္၀န္ေဆာင္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ Sms ပို႔ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္ စာသား ဝန္ေဆာင္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ စာသား က်သင့္ေငြ
မိန္ရာသီဖြား (ယူနီကုဒ္)8205UPIC ရယူရန္ UPICOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
ကံုရာသီဖြား (ယူနီကုဒ္)8205UAQU ရယူရန္ UAQUOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
မကာရရာသီဖြား (ယူနီကုဒ္)8205UCAP ရယူရန္ UCAPOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
ဓႏုရာသီဖြား (ယူနီကုဒ္)8205USAG ရယူရန္ USAGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
ၿဗိစာၦရာသီဖြား (ယူနီကုဒ္)8205USCO ရယူရန္ USCOOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
တူရာသီဖြား (ယူနီကုဒ္)8205ULIB ရယူရန္ ULIBOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
ကန္ရာသီဖြား (ယူနီကုဒ္)8205UVIR ရယူရန္ UVIROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
သိဟ္ရာသီဖြား (ယူနီကုဒ္)8205ULEO ရယူရန္ ULEOOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
ကရကဋ္ရာသီဖြား (ယူနီကုဒ္)8205UCAN ရယူရန္ UCANOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
ေမထုန္ရာသီဖြား (ယူနီကုဒ္)8205UGEM ရယူရန္ UGEMOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
ၿပိႆရာသီဖြား (ယူနီကုဒ္)8205UTAU ရယူရန္ UTAUOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
မိႆရာသီဖြား (ယူနီကုဒ္)8205UARI ရယူရန္ UARIOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
မိန္ရာသီဖြား (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZPIC ရယူရန္ ZPICOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
ကံုရာသီဖြား (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZAQU ရယူရန္ ZAQUOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
မကာရရာသီဖြား (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZCAP ရယူရန္ ZCAPOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
ဓႏုရာသီဖြား (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZSAG ရယူရန္ ZSAGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
ၿဗိစာၦရာသီဖြား (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZSCO ရယူရန္ ZSCOOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
တူရာသီဖြား (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZLIB ရယူရန္ ZLIBOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
ကန္ရာသီဖြား (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZVIR ရယူရန္ ZVIROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
သိဟ္ရာသီဖြား (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZLEO ရယူရန္ ZLEOOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
ကရကဋ္ရာသီဖြား (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZCAN ရယူရန္ ZCANOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
ေမထုန္ရာသီဖြား (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZGEM ရယူရန္ ZGEMOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
ၿပိႆ ရာသီဖြား (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZTAU ရယူရန္ ZTAUOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္
မိႆရာသီဖြား (ေဇာ္ဂ်ီ)8205ZARI ရယူရန္ ZARIOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၅၂၅ က်ပ္

၀န္ေဆာင္မႈ ၀ယ္ယူျခင္း

ရာသီခြင္အလုိက္ ေဟာၾကားထားသည့္ စီးပြားေရးေဗဒင္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရး ေဗဒင္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ၀ယ္ယူလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၈၂၀၅) သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အတုိေကာက္ စကားလံုးကုိ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔၍လည္းေကာင္း၊ ေရႊျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆုိက္ www.shwemyanmar.com.mm တြင္ အသံုးျပဳလုိသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။

စီးပြားေရး ေဗဒင္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရရွိႏုိင္ၿပီး ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးျခားစီ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။

ဥပမာ - မိႆရာသီဖြားအတြက္ စီးပြားေရးေဗဒင္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက  “ZARION” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “UARION” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိႆရာသီဖြားအတြက္ စီးပြားေရးေဗဒင္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရပ္နားလုိပါက ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ “ZARIOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ “UARIOFF” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။

ရရွိမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ နမူနာ -

စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား လက္မလြတ္ေစရန္ မ်က္စိဖြင့္နားဖြင့္ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ၿပီး သတိမထားမိပါက စီးပြားျဖစ္၊ ဝင္ေငြေကာင္းမည့္ ခြင္မ်ား လက္လႊတ္ဆံုးရံႈးရတတ္သည္။

၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပုိ႔သည့္အခ်ိန္

စီးပြားေရးေဗဒင္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ တစ္ပတ္လွ်င္ (၁) ႀကိမ္ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တုိင္း နံနက္ ၁၀ - ၁၀း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေပးပုိ႔ပါမည္။

၀န္ေဆာင္မႈႏႈန္းထား

စီးပြားေရးေဗဒင္ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏႈန္းထား - တစ္လ ၅၀၀ က်ပ္