စီးပြားေရး ေဗဒင္၀န္ေဆာင္မႈ

ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္

  • ရယူရန္ ခလုပ္ကို နိပ္ၿပီး SMS ပို႔ပါ။ အတည္ျပဳရန္ SMS လက္ခံရရွိမည္။
  • အတည္ျပဳရန္္ ခလုပ္ကိုနိပ္ၿပီး SMS ထပ္မံ ပို႔ပါ။ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူၿပီး ေအာင္ျမင္ေၾကာင္း SMS ရရွိပါမည္။
  • အကူအညီလိုအပ္ပါက 24/7 Customer Services ဖုန္း 01-2305273 , 09-5401888 , 09-5151010 , 01-652283 , 01-507153 , 01-507154 , 106 သို႔ဆက္သြယ္ပါ။

ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ 8205 သို႔ေပးပို႔ရမည့္ စာသား
ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္ အတည္ျပဳရန္ ဝန္ေဆာင္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ က်သင့္ေငြ
မိန္ရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉ မွ မတ္ ၂၀ ထိ)ZPIC ရယူရန္ ZPICON အတည္ျပဳရန္ ZPICOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
ကံုရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ဇန္နဝါရီ ၂၀ မွ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၈ ထိ)ZAQU ရယူရန္ ZAQUON အတည္ျပဳရန္ ZAQUOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
မကာရရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ဒီဇင္ဘာ ၂၂ မွ ဇန္နဝါရီ ၁၉ ထိ)ZCAP ရယူရန္ ZCAPON အတည္ျပဳရန္ ZCAPOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
ဓႏုရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ႏုိဝင္ဘာ ၂၂ မွ ဒီဇင္ဘာ ၂၁ ထိ)ZSAG ရယူရန္ ZSAGON အတည္ျပဳရန္ ZSAGOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
ၿဗိစာၦရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ေအာက္တုိဘာ ၂၃ မွ ႏုိဝင္ဘာ ၂၁ ထိ)ZSCO ရယူရန္ ZSCOON အတည္ျပဳရန္ ZSCOOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
တူရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (စက္တင္ဘာ ၂၃ မွ ေအာက္တုိဘာ ၂၂ ထိ)ZLIB ရယူရန္ ZLIBON အတည္ျပဳရန္ ZLIBOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
ကန္ရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ၾသဂုတ္ ၂၃ မွ စက္တင္ဘာ ၂၂ ထိ)ZVIR ရယူရန္ ZVIRON အတည္ျပဳရန္ ZVIROFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
သိဟ္ရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ဇူလိုင္ ၂၃ မွ ၾသဂုတ္ ၂၂ ထိ)ZLEO ရယူရန္ ZLEOON အတည္ျပဳရန္ ZLEOOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
ကရကဋ္ရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ဇြန္ ၂၁ မွ ဇူလိုင္ ၂၂ ထိ)ZCAN ရယူရန္ ZCANON အတည္ျပဳရန္ ZCANOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
ေမထုန္ရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ေမ ၂၁ မွ ဇြန္ ၂၀ ထိ)ZGEM ရယူရန္ ZGEMON အတည္ျပဳရန္ ZGEMOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
ၿပိႆ ရာသီဖြား (ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (ဧၿပီ ၂၀ မွ ေမ ၂၀ ထိ)ZTAU ရယူရန္ ZTAUON အတည္ျပဳရန္ ZTAUOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
မိႆရာသီဖြား(ျမန္မာဘာသာ, ေဇာ္ဂ်ီ) (မတ္ ၂၁ မွ ဧၿပီ ၁၉ ထိ)ZARI ရယူရန္ ZARION အတည္ျပဳရန္ ZARIOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၂၆ က်ပ္
Unicode ဘာသာ ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္မ်ားကုိ ၾကည့္ရန္

၀န္ေဆာင္မႈ ၀ယ္ယူျခင္း

ရာသီခြင္အလုိက္ ေဟာၾကားထားသည့္ စီးပြားေရးေဗဒင္ ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။ စီးပြားေရး ေဗဒင္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ၀ယ္ယူလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၈၂၀၅) သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အတုိေကာက္ စကားလံုးကုိ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔၍လည္းေကာင္း၊ ေရႊျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆုိက္ www.shwemyanmar.com.mm တြင္ အသံုးျပဳလုိသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။

စီးပြားေရး ေဗဒင္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ရရွိႏုိင္ၿပီး ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးျခားစီ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။

ဥပမာ - မိႆရာသီဖြားအတြက္ စီးပြားေရးေဗဒင္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက  “ZARION” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “UARION” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

မိႆရာသီဖြားအတြက္ စီးပြားေရးေဗဒင္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရပ္နားလုိပါက ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ “ZARIOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ “UARIOFF” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။

ရရွိမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ နမူနာ -

စီးပြားေရး အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား လက္မလြတ္ေစရန္ မ်က္စိဖြင့္နားဖြင့္ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ၿပီး သတိမထားမိပါက စီးပြားျဖစ္၊ ဝင္ေငြေကာင္းမည့္ ခြင္မ်ား လက္လႊတ္ဆံုးရံႈးရတတ္သည္။

၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပုိ႔သည့္အခ်ိန္

စီးပြားေရးေဗဒင္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ တစ္ပတ္လွ်င္ (၁) ႀကိမ္ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ၿပီး အပတ္စဥ္ တနလၤာေန႔တုိင္း နံနက္ ၁၀ - ၁၀း၃၀ နာရီ အခ်ိန္တြင္ ေပးပုိ႔ပါမည္။

၀န္ေဆာင္မႈႏႈန္းထား

စီးပြားေရးေဗဒင္ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏႈန္းထား - တစ္ပတ္လွ်င္ (၁၂၆) က်ပ္