ဝန္ေဆာင္မႈအမည္ Sms ပို႔ရန္ ဖုန္းနံပါတ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ရယူရန္ စာသား ဝန္ေဆာင္မႈ ပယ္ဖ်က္ရန္ စာသား က်သင့္ေငြ
Eleven ေန႔စဥ္ SMS သတင္းတုိ ၀န္ေဆာင္မႈ (ယူနီကုဒ္)8205U11NEWS ရယူရန္ U11NEWSOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
Eleven ေန႔စဥ္ SMS သတင္းတုိ ၀န္ေဆာင္မႈ (ေဇာ္ဂ်ီ)8205Z11NEWS ရယူရန္ Z11NEWSOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္
Eleven ေန႔စဥ္ SMS သတင္းတုိ ၀န္ေဆာင္မႈ820511NEWS ရယူရန္ 11NEWSOFF ပယ္ဖ်က္ရန္ ၁၅၇၅ က်ပ္

Eleven ေန႔စဥ္ SMS သတင္းတုိ ၀န္ေဆာင္မႈ

MPT Mobile ဖုန္းမ်ားအတြက္ Eleven Media Group ႏွင့္ eTrade Myanmar တို႔ပူးေပါင္း၍ အေရးႀကီးသတင္းမ်ား၊ ေနာက္ဆုံးရ ျပည္တြင္း ျပည္ပ သတင္းမ်ား၊ ျမန္မာ့ အားကစားသတင္းမ်ား ႏွင့္ အႏုပညာသတင္းမ်ားကို ေန႔စဥ္ ေပးပို႔မည္ျဖစ္ပါသည္။

၀န္ေဆာင္မႈ ၀ယ္ယူျခင္း

ေဖာ္ျပပါ Eleven ေန႔စဥ္ SMS သတင္းတုိ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ၀ယ္ယူလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၈၂၀၅) သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အတုိေကာက္ စကားလံုးကုိ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔၍လည္းေကာင္း၊ ေရႊျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ www.shwemyanmar.com.mm တြင္ အသံုးျပဳလုိသည့္ ဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္၍ေသာ္လည္းေကာင္း ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။

ေစ်းႏႈန္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈကုိ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။ ျမန္မာဘာသာအေနျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးျခားစီ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။

ဥပမာ - Eleven သတင္း၀န္ေဆာင္မႈကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သိရွိလုိပါက “11NEWSON” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “Z11NEWSON” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “U11NEWSON” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ေစ်းႏႈန္း သတင္းမ်ားကုိ ရပ္နားလုိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ “11NEWSOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ “Z11NEWSOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ “U11NEWSOFF” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။

၀န္ေဆာင္မႈ ေပးပုိ႔သည့္ အခ်ိန္ဇယား

Eleven ေန႔စဥ္ SMS သတင္းတုိ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ တစ္ေန႔ (၂) ႀကိမ္ ေပးပုိ႔မည္ျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္ နံနက္ (၇) နာရီတြင္ တစ္ႀကိမ္၊ ည (၇) နာရီတြင္ တစ္ႀကိမ္ ေပးပုိ႔မည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရရွိမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ နမူနာ -

11news-ပုသိမ္ႀကိဳးတံတား ခ်ဥ္းကပ္လမ္းႏွင့္ ပင္မတံတား ဆက္သြယ္ထားသည့္ မူလီမ်ား ျပဳတ္ထြက္မႈေၾကာင့္ ပင္မတံတား ေလးလက္မခန္႔ နိမ့္က်

၀န္ေဆာင္မႈႏႈန္းထား

အဂၤလိပ္ဘာသာ/ ျမန္မာဘာသာ အတြက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ႏႈန္းထား - တစ္လ ၁၅၀၀ က်ပ္