ေရႊျမန္မာမွ အပလီေကးရွင္း (Application) အသံုးျပဳသူမ်ားကုိ ေက်းဇူးတံု႔ျပန္သည့္အေနျဖင့္ ခ်က္ခ်င္းကံစမ္း ခ်က္ခ်င္း ကံထူးမည့္အစီအစဥ္ကုိ ထည့္သြင္းထားပါသည္။ ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ရန္

၁) လူႀကီးမင္း လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ျဖည့္သြင္းရပါမည္။

(ကံစမ္းမဲ အစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္ႏုိင္ရန္ ေရႊျမန္မာမွ အတည္ျပဳကုဒ္ကို လူႀကီးမင္းဖုန္းနံပါတ္သုိ႔ SMS ေပးပုိ႔မည္ ျဖစ္သျဖင့္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ဖုန္းနံပါတ္ကုိ ထည့္သြင္းရမည္ျဖစ္ပါသည္။)

၂) ကံစမ္းမဲ ပံုစံ (Lucky Draw Form) တြင္ အခ်က္အလက္မ်ားကုိ ေရြးခ်ယ္ ျဖည့္သြင္းရပါမည္။

၃) ဖုန္းနံပါတ္တစ္ခုအတြက္ တစ္ႀကိမ္ကံစမ္းႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

မွတ္ခ်က္ ။ လူႀကီးမင္းအေနျဖင့္ ေရႊျမန္မာမွ (၇) ရက္အခမဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ တစ္ခုကို ရယူထားၿပီးပါက ဖုန္းနံပါတ္ ထပ္မံ ျဖည့္သြင္းရန္ မလုိအပ္ပါ။

ေရႊျမန္မာ ကံစမ္းမဲအစီအစဥ္တြင္ ပါ၀င္သည့္ေက်းဇူးတင္ပါသည္။