အေမးအေျဖမ်ား အကူအညီ

ေရႊျမန္မာရဲ့ SMS သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္း ျဖစ္ပါသည္။
 • စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္မ်ား ေစ်းႏႈန္း
 • ေရႊေစ်းႏႈန္း
 • ႏုိင္ငံျခားေငြလဲႏႈန္းမ်ား
 • ေဘာလံုး
 • သတင္းမ်ား (မၾကာမီ ေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ)
 • စီးပြားေရးေဗဒင္၊ အဆုိအမိန္႔မ်ား အစရွိသည့္ စိတ္၀င္စားဖြယ္ရာမ်ား (မၾကာမီ ေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ)
ေရႊျမန္မာရဲ့ SMS သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ နည္းလမ္း (၂) မ်ိဳးျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
ပထမနည္းအေနျဖင့္ အသံုးျပဳသူမ်ားအေနျဖင့္ ဖုန္းနံပါတ္ (၈၂၀၅) သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ အတုိေကာက္ စကားလံုးကုိ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္သည္။
ေပးပုိ႔မႈ ေအာင္ျမင္ပါက ေရႊျမန္မာရဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရရွိႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳသည့္ စာတုိ လက္ခံရရွိပါမည္။
ထုိ႔ေနာက္ ေရႊျမန္မာရဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း မိမိ၀ယ္ယူထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရွိသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေရႊျမန္မာရဲ့ SMS သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ရရွိႏုိင္မည့္ အျခား နည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွ ၀ယ္ယူျခင္းျဖစ္ပါသည္။
ေရႊျမန္မာ ၀က္ဘ္ဆုိက္မွာ www.shwemyanmar.com.mm ျဖစ္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အသံုးျပဳလိုသူမ်ားအေနျဖင့္ မိမိဖုန္းနံပါတ္ျဖင့္ မွတ္ပံုတင္ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
မွတ္ပံုတင္ၿပီး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀ယ္ယူႏုိင္ရန္ အတြက္ ေရႊျမန္မာမွ အတည္ျပဳကုဒ္နံပါတ္ကုိ မွတ္ပံုတင္သြင္းသည့္ ဖုန္းနံပါတ္သုိ႔ ျပန္လည္ ေပးပုိ႔ပါမည္။ ေပးပုိ႔လာသည့္ ကုဒ္နံပါတ္ကုိ ၀က္ဘ္ဆုိက္တြင္ ျဖည့္သြင္းၿပီး “Subscribe” ခလုတ္ကုိ ႏွိပ္ပါ။ ထုိ႔ေနာက္ ေရႊျမန္မာရဲ့ ၀န္ေဆာင္မႈ အခ်ိန္ဇယားအတုိင္း မိမိ၀ယ္ယူထားသည့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ရရွိသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
မိမိ ၀ယ္ယူထားသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရပ္နားလုိပါက ဖုန္းနံပါတ္ (၈၂၀၅) သုိ႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ အတုိေကာက္ စကားလံုးကုိ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ျဖစ္ပါသည္။
SMS သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ အဂၤလိပ္၊ ျမန္မာ ႏွစ္ဘာသာျဖင့္ ရရွိႏုိင္ပါသည္။
ျမန္မာဘာသာအေနျဖင့္ ေဇာ္ဂ်ီႏွင့္ ယူနီကုဒ္ ႏွစ္မ်ိဳးကို သီးျခားစီ ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္ပါသည္။
SMS သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ လစဥ္ေၾကးျဖင့္ ေကာက္ခံပါသည္။
မ်ားေသာအားျဖင့္ အဂၤလိပ္ဘာသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တစ္လလွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္ ေကာက္ခံၿပီး ျမန္မာဘာသာ သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ တစ္လလွ်င္ ၁၅၀၀ က်ပ္ ေကာက္ခံပါသည္။
ျခြင္းခ်က္အေနျဖင့္ ေရႊေစ်းႏွင့္ ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္းမ်ားအတြက္ ျမန္မာဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈကုိလည္း တစ္လလွ်င္ ၁၀၀၀ က်ပ္သာ ေကာက္ခံမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ျပည္တြင္း ကုန္စည္ဒုိင္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္မ်ားမွာ ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္ (ရန္ကုန္)၊ မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္၊ ဟသၤတ ကုန္စည္ဒုိင္၊ ျပည္ ကုန္စည္ဒုိင္၊ ေအာင္လံ ေစ်းကြက္၊ မေကြး ကုန္စည္ဒုိင္၊ မံုရြာ ကုန္စည္ဒုိင္၊ ေရႊဘုိ ကုန္စည္ဒုိင္၊ ျမင္းၿခံ ကုန္စည္ဒုိင္၊ ပခုကၠဴ ကုန္စည္ဒုိင္၊ ေတာင္ႀကီး ကုန္စည္ဒုိင္ႏွင့္ ေရႊလီ ေစ်းကြက္မ်ားတြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေသာ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား ေစ်းႏႈန္းသတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းအမ်ိဳးအစားမ်ားမွာ ေစ်းကြက္အလိုက္ အေလးခ်ိန္ ကြဲျပားျခားနားမႈ ရွိပါသည္။
ဥပမာ - ဘုရင့္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္တြင္ ပဲမ်ိဳးစံု အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳလုပ္ရာတြင္ က်ပ္/တန္ အေျခခံျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ေသာ္လည္း မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္တြင္ ပဲမ်ိဳးစံု အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ရာတြင္ က်ပ္/ပိႆာ အေျခခံျဖင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ ျပဳလုပ္ၾကသည္။
ေစ်းႏႈန္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ ၀ယ္ယူလုိပါက ကုန္စည္ဒုိင္ သုိ႔မဟုတ္ ေစ်းကြက္အလုိက္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေသာ ပဲမ်ိဳးစံု သုိ႔မဟုတ္ ဆီထြက္သီးႏွံ ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ သီးျခားစီ ၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။
ဥပမာ - ဘုရင္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္ (ရန္ကုန္) တြင္ အေရာင္းအ၀ယ္ျဖစ္ေသာ ပဲမ်ိဳးစံု ေစ်းႏႈန္းမ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ၀ယ္ယူရရွိလုိပါက “PBYON” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “ZPBYON” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “UPBYON” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေစ်းႏႈန္း သတင္းမ်ားကုိ ရပ္နားလုိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ “PBYOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ “ZPBYOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ “UPBYOFF” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။
လန္ဒန္ ကမၻာ့ေရႊေစ်း၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးမွ အကယ္ဒမီေရႊေစ်းႏႈန္းသတင္းမ်ား ၀န္ေဆာင္မႈျဖစ္ပါသည္။
လန္ဒန္ ကမၻာ့ေရႊေစ်းႏႈန္းမွာ ေဒၚလာ/ေအာင္စေစ်းျဖစ္ၿပီး ျပည္တြင္း ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၱေလးမွ အကယ္ဒမီေရႊေစ်းႏႈန္းမွာ က်ပ္/က်ပ္သား ေစ်းျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာ - ေရႊေစ်းႏႈန္း သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ၀ယ္ယူလုိပါက “GLDON” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ ျမန္မာဘာသာ(ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “ZGLDON” ဟုလည္း ေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ(ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ရရွိလုိပါက “UGLDON” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေရႊ ေစ်းႏႈန္းသတင္းမ်ားကုိ ရပ္နားလုိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ “GLDOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ ““ZGLDOFF””၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ ““UGLDOFF”” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။
ႏုိင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း ၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိဘဏ္ ရည္ညႊန္းေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ ရန္ကုန္ေစ်းကြက္ ျပင္ပေငြလဲလွယ္သူမ်ား၏ အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္း၊ ပုိ႔ကုန္၀င္ေငြလဲႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္သည့္ တရုတ္ယြမ္၊ အိႏၵိယ ရူပီး၊ ဂ်ပန္ယန္း၊ မေလးရွား ရင္းဂစ္၊ ထုိင္းဘတ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တာကာ အစရွိသည့္ ေငြလဲႏႈန္းမ်ား ပါ၀င္သည္။
ထုိ႔အျပင္ တရုတ္ယြမ္၊ ထုိင္းဘတ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ တာကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ နယ္စပ္ ေငြလဲႏႈန္းမ်ားပါ ပါ၀င္သည္။
ဥပမာ - အေမရိကန္ ေဒၚလာေငြလဲႏႈန္းကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သိရွိလုိပါက “USDON” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “ZUSDON” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “UUSDON” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေစ်းႏႈန္း သတင္းမ်ားကုိ ရပ္နားလုိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ “USDOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ “ZUSDOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ “UUSDOFF” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။
ေဘာလံုး သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈမွ အဂၤလိပ္ ပရီးမီးယားလိဂ္၊ လာလီဂါ၊ ဘြန္ဒက္စလီဂါ၊ စီးရီးေအ၊ ခ်န္ပီယံလိဂ္ႏွင့္ ယူရိုလိဂ္ ပဲြစဥ္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းဂုိးရလဒ္မ်ားကုိ သိရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
ဥပမာ - အဂၤလိပ္ ပရီးမီးယားလိဂ္ ပြဲစဥ္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းဂိုးရလဒ္မ်ားကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သိရွိလုိပါက “EPLON” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
အကယ္၍ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “ZEPLON” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “UEPLON” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေစ်းႏႈန္း သတင္းမ်ားကုိ ရပ္နားလုိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ “EPLOFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ ““ZEPLOFF””၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ ““UEPLOFF”” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။
သတင္း ၀န္ေဆာင္မႈမွ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရွိ လတ္တေလာ သတင္းမ်ား၊ စီးပြားေရး၊ ႏုိင္ငံေရး၊ ေစ်းကြက္၊ ထူးျခားဆန္းၾကယ္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ နည္းပညာတုိ႔ႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ သတင္းမ်ားကုိ သိရွိႏုိင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။
သတင္း၀န္ေဆာင္မႈအေနျဖင့္ ETM သတင္း၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ Weekly Eleven သတင္း၀န္ေဆာင္မႈဟူ၍ ရရွိႏုိင္ၿပီး မိမိႀကိဳက္ႏွစ္သက္သည့္ သတင္း၀န္ေဆာင္မႈကုိ ေရြးခ်ယ္၀ယ္ယူႏုိင္ပါသည္။
ဥပမာ - သတင္း၀န္ေဆာင္မႈကုိ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ သိရွိလုိပါက “NWRON” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “ZNWRON” ဟုလည္းေကာင္း၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) ျဖင့္ ရရွိလုိပါက “UNWRON” ဟုလည္းေကာင္း ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရမည္ ျဖစ္ပါသည္။
ေစ်းႏႈန္း သတင္းမ်ားကုိ ရပ္နားလုိပါက အဂၤလိပ္ဘာသာ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ “NWROFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ေဇာ္ဂ်ီ) အတြက္ “ZNWROFF”၊ ျမန္မာဘာသာ (ယူနီကုဒ္) အတြက္ “UNWROFF” ဟု ဖုန္းနံပါတ္ ၈၂၀၅ သုိ့ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ရပါမည္။
စုိက္ပ်ိဳးေရးထြက္ကုန္ ေစ်းႏႈန္းသတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအေနျဖင့္ - 
မႏၱေလး ကုန္စည္ဒုိင္ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံ ေစ်းႏႈန္းမ်ားအတြက္ - တစ္ေန႔ (၁) ႀကိမ္
ေပးပုိ႔ခ်ိန္ - နံနက္ ၁၁း၀၀ - ၁၁း၁၅ နာရီ
ဘုရင္ေနာင္ ကုန္စည္ဒုိင္ (ရန္ကုန္) ပဲမ်ိဳးစံု ေစ်းႏႈန္းမ်ားအတြက္ - တစ္ေန႔ (၂) ႀကိမ္
ပထမအႀကိမ္ - ေန႔လည္ ၁၂း၄၅ နာရီ
ဒုတိယအႀကိမ္ - မြန္းလြဲ ၂း၄၅ နာရီ
အျခားကုန္စည္ဒုိင္မ်ား (သုိ႔) ေစ်းကြက္မ်ားမွ ပဲမ်ိဳးစံုႏွင့္ ဆီထြက္သီးႏွံအတြက္ - တစ္ေန႔ (၁) ႀကိမ္
ေပးပုိ႔ခ်ိန္ - မြန္းလြဲ ၂း၄၅ နာရီ
==================================================================
ေရႊေစ်းႏႈန္း သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈ - တစ္ေန႔ (၂) ႀကိမ္
ပထမအႀကိမ္ - ေန႔လည္ ၁၂း၄၅ နာရီ
ဒုတိယအႀကိမ္ - မြန္းလြဲ ၂း၄၅ နာရီ
=================================================================
 ႏိုင္ငံျခား ေငြလဲႏႈန္း သတင္းအလက္ ၀န္ေဆာင္မႈ - တစ္ေန႔ (၂) ႀကိမ္
ပထမအႀကိမ္ - ေန႔လည္ ၁၂း၄၅ နာရီ
ဒုတိယအႀကိမ္ - မြန္းလြဲ ၂း၄၅ နာရီ
=============================================================== 

ေဘာလံုး သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈ - ပြဲစဥ္မ်ားအေပၚ မူတည္ၿပီး ေပးပုိ႔ပါမည္။
SMS ေပးပုိ႔ခ်ိန္ - ညေန ၄း၃၀ နာရီ
================================================================= 
သတင္း ၀န္ေဆာင္မႈ - တစ္ေန႔ (၂) ႀကိမ္ (မၾကာမီေပးမည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ)
ETM သတင္း ၀န္ေဆာင္မႈ 	- ပထမအႀကိမ္ - မနက္ ၈း၀၀ - ၈း၃၀ နာရီ
			- ဒုတိယအႀကိမ္ - မြန္းလြဲ ၂း၄၅ - နာရီ
Weekly Eleven သတင္း ၀န္ေဆာင္မႈ - ပထမအႀကိမ္ - ညေန ၄း၀၀ နာရီ 
				 - ဒုတိယအႀကိမ္ - ည ၉း၀၀ နာရီ
==================================================================
 
SMS သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀ယ္ယူရန္ မွတ္ပံုတင္ၿပီးေသာ္လည္း အတည္ျပဳကုဒ္နံပါတ္ မရရွိျခင္းမွာ မွတ္ပံု တင္သူ၏ဖုန္းသည္ မွတ္ပံုတင္ခ်ိန္တြင္ ဆက္သြယ္မႈဧရိယာျပင္ပသုိ႔ ေရာက္ရွိေနလွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ ဖုန္းဆက္သြယ္မႈ လုိင္းမ်ား မအားလပ္လွ်င္ေသာ္လည္းေကာင္း မွတ္ပံုတင္ျခင္း မေအာင္ျမင္ႏုိင္ပါ။ သုိ႔ျဖစ္၍ မွတ္ပံုတင္ၿပီး အတည္ျပဳကုဒ္ မရရွိေသးပါက ေနာက္ ၁၀ မိနစ္ၾကာလွ်င္ ထပ္မံေတာင္းဆုိရပါမည္္။
SMS သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ၀ယ္ယူရန္ မွတ္ပံုတင္ ေအာင္ျမင္ၿပီးေသာ္လည္း SMS ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မရရွိ ျခင္းမွာ ေရႊျမန္မာ၏ SMS ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပုိ႔ခ်ိန္ သတ္မွတ္ခ်က္ရွိပါသည္။
အကယ္၍ ၀န္ေဆာင္မႈ ၀ယ္ယူသူမ်ား အေန ျဖင့္ ေပးပုိ႔ခ်ိန္ ေက်ာ္လြန္မွ ၀ယ္ယူပါက အဆုိပါေန႔အတြက္ SMS ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား မရရွိႏုိင္ေသးပါ။ ၀ယ္ယူၿပီး ေနာက္တစ္ေန႔မွ သာ SMS ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ SMS ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးပုိ႔သည့္ အခ်ိန္ဇယားကုိ www.shwemyanmar.com.mm တြင္ ၾကည့္ရႈႏုိင္ပါသည္။
၀ယ္ယူၿပီး၀န္ေဆာင္မႈကုိ ရပ္နားလုိပါက သတ္မွတ္ထားသည့္ အတုိေကာက္ စကားလံုးကုိ ဖုန္းနံပါတ္ (၈၂၀၅) သုိ႔ စာတုိ (SMS) ေပးပုိ႔ၿပီး ရပ္နားႏုိင္ပါသည္။
သုိ႔ေသာ္ SMS သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကုိ ၀ယ္ယူၿပီးပါက အဆုိပါ ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ လစဥ္ေၾကး ေကာက္ခံၿပီး ျဖစ္သျဖင့္ တစ္လမျပည့္မီ (ရက္ ၃၀ မျပည့္မီ) အခ်ိန္အတြင္း SMS သတင္းအခ်က္အလက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရရွိေနမည္ျဖစ္ၿပီး အဆုိပါ၀န္ေဆာင္မႈအတြက္ ေငြျပန္အမ္းေပးမည္မဟုတ္ပါ။